شرکت فنی مهندسی ساخت و تولید پلاسکو همواره درساخت قطعات برمبنای مهندسی ساخت و تولید اهتمام ورزیده است از این رو درطراحی و ساخت قطعات ماشین آلات خارجی از جمله تتراپک ، آرسیل ، پری پک وغیره به موفقیت هایی دست یافته وهمواره آماده ساخت قطعات ماشین آلات مهم وحساس صنعتی از جمله صنایع غذایی ، پتروشیمی و... می باشد-

در ذیل برخی از قطعات دستگاههای پری پک ، ساخت پلاسکو را مشاهده میکنید .